POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

VPÚ DECO BRNO a.s.

IČO: 463 42 672, se sídlem Husova 355/13, Brno-město, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 694 („Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 30. 06. 2023 v 9.00 hodin v sídle Společnosti

s následujícím programem:

  1. Zahájení;
  2. Volba orgánů valné hromady;
  3. Projednání a schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1.2022 do 31.12.2022;
  4. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. 06. 2023. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou k tomuto dni uvedeni v seznamu akcionáře.

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU VALNÉ HROMADY, NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

A. K BODU Č. 1 PROGRAMU – ZAHÁJENÍ

Jednání valné hromady bude zahájeno svolavatelem valné hromady ve výše uvedený den, hodinu a na výše uvedeném místě.

B. K BODU Č. 2 PROGRAMU – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Valná hromada zvolí z řad přítomných akcionářů či jejich zástupců předsedu valné hromady a zapisovatele.

BOD Č. 3 PROGRAMU JEDNÁNÍ – PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

Předseda valné hromady předloží valné hromadě k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a navrhne, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada tímto projednala a schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 s výsledkem hospodaření: ztráta ve výši -17 tis. Kč.

D. K BODU Č. 4 PROGRAMU – ZÁVĚR

Ukončení jednání valné hromady.

V Brně dne 25. 5. 2023
________________________________
Jitka Řičánková, členka představenstvaO FIRMĚ

Vznik společnosti

Společnost VPÚ DECO Brno a. s. je českou společností. Vznikla privatizací brněnského pracoviště bývalého státního podniku Vojenský projektový ústav Praha jako jeden z nástupnických subjektů a má tak více jak padesátiletou tradici v projektové a inženýrské činnosti. Společnost byla založena býv. FMF na základě privatizačního projektu býv. s.p. VPÚ Praha a zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 1.dubna 1992 v oddílu B, vložka 694, pod identifikačním číslem 46342672. Sídlem společnosti je Brno. Společnost je vlastníkem budovy Husova 13 v Brně a chráněné obchodní značky loga býv. VPÚ Praha. Má vybudován chráněný objekt a zabezpečenou oblast dle zák. č. 148/98 Sb.

Akciová společnost VPÚ DECO Brno nemá podíl v cizích společnostech. Management společnosti vlastní většinový balík akcií společnosti, zbytek cca 32% akcií je dosud ve vlastnictví drobných akcionářů.

Řídící orgány společnosti

Představenstvo – statutární orgán:
Ing. arch. Antonín Řičánek, předseda představenstva
Ing. Václav Šikýř, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Nováček, člen představenstva

Dozorčí rada:
Ing. Jan Bedrníček, předseda
paní Jana Horáčková, člen
Ing. Antonín Jelínek, člen

Management společnosti:
Ing. arch. Antonín Řičánek, autorizovaný architekt, ředitel
Ing. Jiří Nováček, technický náměstek
paní Jana Horáčková, ekonomický náměstek

Stanovy společnosti

Stanovy společnosti jsou ke stažení zde

Kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 5.379 tis.Kč a je rozdělen na 5.379 akcií na doručitele v zaknihované podobě, které nejsou registrované.
Vlastní kapitál společnosti činil v roce 2001 6.997 tis.Kč.

Obchodní obrat společnosti

Obchodní obrat společnosti byl:
v roce 1995 25.276 tis.Kč
v roce 1996 17.435 tis.Kč
v roce 1997 7.358 tis.Kč
v roce 1998 12.639 tis.Kč
v roce 1999 15 759 tis.Kč
v roce 2000 15.414 tis.Kč
v roce 2001 7.967 tis. Kč


POPIS ČINNOSTI

Hlavním předmětem podnikání společnosti je projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě a provádění staveb. Kromě toho má společnost v předmětu podnikání činnost obchodní, reprografickou a služby, související zejména s pronájmem nebytových prostor vlastního objektu. V hlavní činnosti společnosti s cca 20 výkonnými pracovníky zpracovává projektové práce pro územní plánování, bydlení a ubytování, občanskou vybavenost, průmysl a zemědělství včetně speciálních staveb pro ozbrojené složky, zejména MO ČR a MV ČR.

Pracoviště je vybaveno moderní výpočetní a reprografickou technikou (scanner, barevný plotter, digitální tiskárny) a patřičným software pro projektování. Zařízení pracuje v síti. Výstupy z projektové činnosti jsou realizovány v grafické a digitální podobě. Projekty jsou zpracovávány komplexně převážně vlastními pracovníky, v subdodávce jsou zajišťovány EZS, EPS a M+R. V případě potřeby společnost zajišťuje i geologický průzkum, polohopisné a výškopisné zaměření a vykonává inženýrskou činnost při přípravě a realizaci staveb. V jednotlivých etapách poskytování projektově inženýrských služeb společnost VPÚ DECO Brno spolupracuje s různými dodavatelskými organizacemi, a to zejména při řešení složitých staveb. Takto vytvořená společenství firem umožňuje komplexní nabídku architektonických, předprojektových, projektových a inženýrských služeb od investičního záměru až po realizaci, kolaudaci a vyhodnocení zkušebního provozu staveb.

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI

Certifikát ČSN EN ISO 9001

Ve společnosti je zaveden a udržován systém řízení jakosti pro projektovou a inženýrskou činnost včetně zajištění realizace staveb na základě certifikátu ČSN EN ISO 9001 s platností do 31.3. 2004.

Prověrka NBÚ dle zák. č. 148/98 Sb.

VPÚ DECO Brno a.s. jako právnická osoba je prověřena pro práci s utajovanými skutečnostmi do a včetně stupně utajení "DŮVĚRNÉ" (potvrzení NBÚ č.000089). Určitá část řídících a výkonných pracovníků je prověřena pro práci s utajovanými skutečnostmi od nejnižšího stupně po stupeň "TAJNÉ".

POJIŠTĚNÍ SPOLEČNOSTI

VPÚ DECO Brno a.s. má uzavřenou pojistku pro pojištění majetku a odpovědnosti za škody z činnosti společnosti u ČS - Živnostenské pojišťovny, a.s. pojistnou smlouvou č. 310 900261. Pojištění majetku (budov, HIM, vozidla) je sjednáno na celkovou pojistnou částku 32.644,- tis. Kč a pojištění odpovědnosti za škody z činnosti společnosti na pojistnou částku 5000,- tis. Kč.

REFERENCE

K nejvýznamnějším obchodním partnerům v uplynulých letech patří jednotlivé organizační složky MO ČR (VUSS Brno, Č.Budějovice, Pardubice, Litoměřice, Olomouc, dále VTÚ Slavičín a Vyškov, vojenské opravárenské závody a další), MV ČR (PČR - SjmK, SsmK a přímo MV ČR), z civilních parterů pak ČEPRO Praha,a.s., TESCO STORES ČR,a.s., Finanční ředitelství Ostrava, FÚ Zábřeh a další obchodní partneři z řad Obecních, Městských a Okresních úřadů.

Z významných zakázek lze jako referenci uvést zejména:

Investor Stavba Rok zprac. Stupeň PD IN mil. Kč
MV ČR SPŠ MV Brno 1995 RP 22,00
Zámek Kunštát - studie 2000 ST 60,00
Kanice - sanace vod a ČRV 2000 RP 7,00
PČR Ssmk Ostrava OŘ P ČR Šumperk 1996 PSP 220,00
VUSS Brno VVŠ PV Vyškov 1996 RP 170,00
STK Kroměříž 1996 RP 12,00
ubikace Hodonín 1996 RP 37,00
rekonstrukce internátů CHodská 1999 RP 45,00
Brno-Řečkovice - studie areálu 2000 ST 426,00
Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce VN Kladeruby 2001 RP 5,00
Zámeček Ferdinandsko Vyškov - rekonstrukce 2001 PSP 15,00
Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace letecké základny 2002 RP 131,00
VUSS Č. Budějovice ubytovna VDS Benešov 1995 RP 46,00
KC Tábor Klokoty 1995 RP 38,00
ubytovna VDS Tábor 1995 ST 20,00
ubytovna VDS Bechyně 1999 RP 80,00
rekonstrukce SPT Bechyně 1998 RP 580,00
rekonstrukce pěchotních střelnic Benešov, Dražice,Vílanec 2000 RP+R 9,00
Č. Budějovice - III. et. oprav letištních pohybových ploch letiště Planá 2001 RP 60,00
Bechyně - základna pozemních sil, přípravné dokumentace (zónování, pasportizace) 2002 ST -
VUSS Litoměřice rek. KJB 1998 RP 55,00
VUSS Olomouc rekonstrukce Žižkových kasáren 1992 RP 60,00
rekonstrukce TOV Přáslavice 1999 RP 48,00
rekonstrukce ubytovny Chvalkovice 1995 RP 15,00
hala Olomouc 1996 RP 20,00
rekonstrukce posádkové ošetřovny Opava 2000 ST 64,00
Přáslavice - kasárna - velitelství praporu 2001 ST 817,00
VTÚ Slavičín pro MO ČR inv. záměr a pasportizace stáv.objektů letiště Čáslav 1999 ST 64,00
VTÚ PV Vyškov pro MO ČR Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce oplocení a technická ochrana letiště 2001 ST, IZ 284,00
Náměšť nad Oslavou - letiště - protihluková opatření 2001 ST, IZ 167,00
Náměšť nad Oslavou - přípojka VN - letiště 2001 ST, IZ 5,00
Náměšť nad Oslavou - metodika inf. systému katalog. listů realizovaných staveb a pasportizace stáv. objektů LZ 2001 ST -
FŘ Ostrava FÚ Zábřeh 1995 RP 30,0
OkÚ Jihlava Horácké divadlo Jihlava 1992 RP 130,0
ČEPRO Praha, a.s. kuch. blok Hněvice 1995 RP 28,00
ubytovna Loukov 1994 RP 15,00
ubytovna Smyslov 1995 RP 15,00
TESCO STORES ČR rek. OD TESCO Brno 1996 RP 45,00
rozšíření prod. ploch 2000 RP 52,00
centrální účetní pracoviště - rekonstrukce 2001 ST 4,50
Česká správa letišť letiště Brno-oplocení prostor letiště 1997 RP 20,00
letiště Brno-požární zbrojnice 1998 RP 19,00
Obec Řícmanice obytný soubor 42 b.j. + 15 RD 2001 PSP,RP 70,00
Obec Hostěnice urb. studie obyt. souboru 2001 ST 65,00
Obec Pozořice Dům s pečovatelskou službou 17 b.j. 2001 PSP,RP 16,00
2x12 bytových jednotek 2002 PSP,RP 32,00
K+K a.s. Brno Bytové domy Nad Střelnicí Brno-Lesná 2002 RP 180,00
PF ČR Brno MSO servis s.r.o. Vinné sklepy Rajhrad - rekonstrukce 2002 RP 2,20


Pozn.:
ST - studie
IN - investiční náklad
IZ - investiční záměr
PSP - projekt pro stavební povolení
RP - realizační projekt
R - realizaceKONTAKT
VPÚ DECO Brno a.s.
 
Husova 355/13, Brno 602 00
IČO: 463 42 672
Telefon: +420 739 643 631
DIČ: CZ46342672
e-mail: vpubrno@vpudecobrno.cz
http: www.vpudecobrno.cz